17 apr

Innovatief monetair systeem inclusief financiering van een algemeen basisinkomen

Op 17 juni schreef . <…oot49@gma…>

Hierbij doe ik U een idee toekomen, welke beoogt om naast en toegevoegd aan het huidige financieel gebruikelijke systeem te worden ingepast. Een algeheel basisinkomen van €1000,00 per maand zal hierin deel gaan uitmaken. Dit zal alles bij elkaar onderdeel zijn van eeen geheel vernieuwd belastingstelsel.

Basisinkomen
Het basisinkomen zal € 1000,00 per maand gaan bedragen en geldig zijn voor alle personen met de Nederlandse nationaliteit. In totaal zal het basisinkomen naar inschatting bij aanvang 195 miljard euro per jaar gaan bedragen. Van personen tot 18 jaar zal het basisinkomen op een geblokkeerd fictief account worden gestort, waaruit o.a. zorg- en studiekosten voor hen uit een collectief fonds zullen worden betaald. Onder voorwaarden mag dit collectieve (bewaar)fonds maximaal 20% van het totale fonds aanwenden om via banken uit te lenen aan (startende) bedrijven. Een van de voorwaarden is dat deze bedrijven zich dan verplichten een af te spreken quotum afgestudeerden en mensen met een beperking in dienst te nemen. Na het 17e jaar zullen alle individuele saldi bij elkaar worden opgeteld en gedeeld worden door het aantal rechthebbende deelnemers bij aanvang van het basisinkomen vanaf 18 jaar. Het betekent dan voor hen een zelfde bedrag ineens als toekomstig start kapitaal, bijvoorbeeld om verdere studies zelf te financieren en/of om een eigen bedrijf te starten..

Het basisinkomen zal als volgt worden gefinancierd:
1) Afschaffing van uitkeringen zoals AOW, WW, overige sociale uitkeringen alsmede allerhande toeslagen, subsidies inclusief afschaffing hypotheek rente aftrek e.d. zal een besparing aan overheids uitgaven van naar ruwe schatting 60 miljard euro gaan opleveren.
2) Alle pensioenmaatschappijen zullen dan worden verplicht om jaarlijks in totaal 300 miljard euro aan belegd vermogen te investeren in kortlopende (renteloze) kredieten aan bedrijven van maximaal 1 jaar in Nederland en daarbuiten via een nog op te richten Nationale Krediet Unie dan wel financiële instellingen, zoals banken. Dit is 30% van het totaal belegd vermogen van Nederlandse pensioenmaatschappijen en bestaat voor een aanzienlijk deel uit aandelen en langlopende obligaties. Deze kunnen m.i. verkocht en/of omgezet worden in kortlopende kredieten/leningen. Vanuit het ontvangen “helicopter geld” kunnen dan naar behoefte weer aandelen en/of obligaties worden aangekocht.
De kredieten/investeringen zouden ruwweg als volgt kunnen worden verdeeld: a) 45% in Nederland, 35% in Europa, 15% in het continent Afrika en 5% in veilige regionale gebieden, waar vluchtelingen uit oorlogsgebieden kunnen worden opgevangen en aldaar (voorlopig) een nieuw bestaan kunnen opbouwen middels kredieten/investeringen in bedrijfjes e.d.

Deze 300 miljard euro wordt echter bij de pensioenmaatschappijen aangevuld met z.g. “helicopter geld”, nieuw bijgedrukt geld. De afgeloste investeringen van bedrijven worden dan als volgt verdeeld: a) 5% zal aan de NKU en/of financiele instellingen worden uitgekeerd, welke de investeringen c.q. kredieten aan bedrijven hebben verstrekt b) 45% zal worden aangewend om het basisinkomen te financieren en c) 50% zal worden teruggestort aan de centrale banken welke het z.g. “helicopter geld” ter beschikking hebben gesteld. De uit de reele economie teruggestorte gelden worden geheel/grotendeels gebruikt om samen met nieuw bijgedrukt geld het basisinkomen te blijven financieren. Derhalve zal ter financiering van het basisinkomen naar schatting een bedrag van 135 miljard euro worden gereserveerd.

Omdat er in totaal 50% zal worden teruggestort aan de centrale banken (DNB en/of ECB) zal als voorstel het restant van 50% n.l. 150 miljard euro net als in het verleden gekoppeld worden aan de goud standaard.
De nieuwe monetaire formule wordt dan : totale hoeveelheid bijgedrukt geld minus totale hoeveelheid uit de reële economie terug verdiend geld = restant hoeveelheid ongedekt bijgedrukt geld, welke dan zal worden gekoppeld aan een hoeveelheid goud tegen een vaste prijs standaard of SDR’s.

Een extra mogelijkheid om in de toekomst het basisinkomen te financieren en mogelijk te verhogen is het gebruik maken van de mogelijkheden van robotisering in het productieproces. We zullen er in de toekomst aan moeten wennen dat substantiële inzet van robots in het productieproces er toe kan leiden dat er uitval van menselijke arbeid dan wel dat er minder arbeids-uren gaan ontstaan. Evenwel kan de financiering van het basisinkomen er toe leiden dat loonheffing, pensioenpremie en zorgpremie ook bij inzet van robots geheven gaat worden. Robots krijgen dan een robot service nummer (RSN) en werknemers krijgen, zoals thans al gebruikelijk is, een BSN. Het basisinkomen van werknemers met een BSN wordt niet door werkgevers doorberekent in de loonkosten. Werknemers met een RSN (robots) krijgen helemaal geen basisinkomen. Het fictieve brutoloon van de robot zal dan het brutoloon van een fictief vervangende werknemer op basis van een volle 8-urige werkdag zijn, ook al werken werknemers dan in praktijk bijvoorbeeld in deeltijd. Robots werken dan contractueel minimaal 16 uur en maximaal 24 uur per dag, ongeacht het totaal aantal dagen. Bij een 16-urige werkdag van een robot zal derhalve op basis hiervan 2 x de loonheffing en pensioen/zorgpremie door de werkgever worden afgedragen. Het fictieve bruto loon van robots zal niet door werkgevers in de bedrijfskosten hoeven te worden doorberekent, doch enkel de verschuldigde loonheffingen en pensioen/zorgpremies. Voor robots welke een verbintenis krijgen voor een 24-urige inzet zal dan 3 x de loonheffing en pensioen/zorgpremie door werkgevers worden afgedragen. Mogelijk kan er een nieuw verzekerings-product worden geïntroduceerd, waarbij bedrijven onder voorwaarden uitval van robots kunnen verzekeren, een RDI verzekering (Robot Default Insurance).

Overige voorstellen voor een innovatief ondersteunend belastingstelsel zijn:
1) Op alle bruto lonen boven het basisinkomen zal een vlak taks tarief van 10 % door werkgevers als loonheffing worden ingehouden alsmede een pensioenpremie van 15%. Het basisinkomen zal voor iedereen geheel onbelast zijn.

2) Belasting aanslagen voor IB (inkomsten belasting) zullen v.w.b. het basisinkomen worden afgeschaft. Alle overigen (zelfstandige ondernemers en ZZP’ers) betalen boven het basisinkomen dan een IB tarief van 5 % + een zorgpremie van 15 % en een pensioenpremie van 15% over het totale bruto jaar inkomen.
Er zal via de belasting aanslag een vermogens belasting worden (her)ingevoerd van 3 % volgens dezelfde systematiek als waarop de huidige rendementsheffing is gebaseerd, echter zonder vrijstellings- grenzen te hanteren. M.u.v. de WOZ welke door gemeenten worden geheven zal “onroerend goed”, zoals woningen, bedrijfspanden en grond niet meer gaan meetellen in de vaststelling van de nieuwe vermogens belasting, omdat ervan uitgegaan dient te worden dat schuld financiering wordt afgedekt door (toekomstige) waarde bepaling en/of vermeerdering. Op deze manier heeft het dan ook geen zin meer de huidige hypotheek rente aftrek nog te laten voort bestaan. Van mensen met hoge inkomens en/of vermogens, welke bereid zijn op geheel vrijwillige basis structureel (bij 5 jaar en meer) af te zien van het verkrijgen van het basisinkomen, krijgen erfgenamen/begunstigden t.z.t. ontheffing van het betalen van successierechten.
3) De vennootschapsbelasting voor ondernemingen met een bruto bedrijfswinst onder 3 miljoen euro wordt afgeschaft. Ter compensatie dienen deze ondernemingen wel alle interne opleidingskosten van personeel volledig te betalen.

4) Verdere uitbouw en verfijning van de vergroening van het huidige belastingsysteem, grotendeels middels het BTW systeem.

Hieronder zal ik mijn visie geven over het toekomstige pensioen en zorgstelsel, behorende bij de hierboven weergegeven issues. De belangrijkste onderdelen hierin vormen een aangepast pensioenstelsel alsmede een zorgstelsel. Zij zullen in de basis niet erg veel afwijken met de huidige basisprincipes, waarop beide stelsels zijn opgebouwd.

Pensioenstelsel:
In het nieuwe pensioenstelsel zullen de 3 peilers blijven bestaan: 1) de AOW welke hierin vervangen gaat worden door het basisinkomen 2) De pensioenpremie welke door de werkgever wordt ingehouden op het brutoloon en wordt afgedragen aan de pensioenmaatschappijen 3) De mogelijkheid om private financiering van de oudedag voorziening middels lijfrente e.d. te realiseren.
M.b.t. pt 2) krijgt voortaan iedere burger in principe een eigen pensioen account, waarop hij/zij de individuele opbouw van het later te genieten pensioen krijgt te zien op grond van het werkzame deel van zijn/haar leven. De pensioenpremies van in het arbeidsproces verkregen premies door de inzet van robots zullen in een apart fonds worden verzameld en t.z.t. vanaf 63 jaar mogen worden opgeëist in een voor ieder gelijk bedrag tezamen met het tot dan toe opgebouwd saldo individueel pensioen account. Het bedrag van het eigen pensioen account wordt zoals thans gebruikelijk per maand door de pensioenmaatschappijen uitgekeerd, doch het voor een ieder in dat jaar hetzelfde uitgekeerde bedrag uit de door de pensioenmaatschappijen beheerde robot fondsen zal echter in een bedrag ineens worden uitgekeerd. Na het opeisen van de uitkering individueel pensioen + collectief gerelateerd pensioen kan/mag men gewoon blijven doorwerken. Het opeisen van bovenvermelde pensioenen als zodanig wordt in principe ontkoppeld van het moeten beëindigen van het arbeidsproces. Het is dan wel zo dat men daarna geen individueel pensioen meer opbouwt, doch de ingehouden pensioenpremies door werkgevers worden dan aan het algemeen robot fonds van de pensioenmaatschappijen toegevoegd. Hierdoor krijgt de gehele maatschappij er baat bij dat mensen langer blijven werken. De minimale leeftijd waarop men het individueel- en collectief pensioen mag opeisen wordt 63 jaar. 3) Deze peiler blijft in principe zoals thans bestaan.

Zorgstelsel:
Zoals uit mijn voorstel blijkt zal het basisinkomen voor iedereen gaan gelden, doch voor kinderen tot 18 jaar wordt het basisinkomen wel gereserveerd, doch niet uitgekeerd. Een zorgpremie zonder eigen risico e.d. wordt echter wel van het gereserveerde basisinkomen aan de zorgmaatschappijen overgemaakt alsmede studie gerelateerde kosten. Voor kinderen tot 9 jaar zal dan € 125,00 per maand en voor kinderen tot 18 jaar zal dan € 175,00 per maand uit dit gereserveerde basisinkomen worden overgemaakt aan de zorgmaatschappijen. Hiermee worden de zorgkosten voor mensen tot 18 jaar gefinancierd. Vanaf 18 jaar zullen alle zorgkosten worden gefinancierd uit zorgpremies door werkgevers, private ingebrachte zorgpremies en de opbrengsten van middels inzet van robots in het arbeidsproces ingebrachte zorgpremies.

Wat vindt U van dit idee? Wat zullen/kunnen de gevolgen van invoering van dit toegevoegd systeem monetair en economisch zijn en beoordeelt U deze als overwegend positief of negatief?

Met vriendelijke groet,

Geert …