Doelstelling: Invoering Basisinkomen

Iedereen onvoorwaardelijk een basisinkomen (OBi) ter hoogte van 60% van het
mediane inkomen.[1]
Het mediane inkomen is in 2011 vastgesteld op €28700 € per jaar.[2] Het komt neer op €1435  euro in het jaar 2011 (jaar van creatie van dit opstel) . Dit bedrag noemen we het Basisinkomen (Bi).
Voor mensen onder de 21 jaar wordt dit €70 plus €65 per leeftijdsjaar. Dit noemen wel het
Jeugdbasisinkomen (JBi).
Het JBi kan direct worden uitgekeerd of er kan gebruikt worden gemaakt van een
spaarregeling (zilvervloot) voor uitkering op 21 jarige leeftijd of eerder ivm studie.

Overige Doelstellingen
Mogelijke middelen ter realisering en optimalisering van een maatschappij met een
Onvoorwaardelijk Basisinkomen

  • Naar één BTW tarief
  • Afschaffing rente
  • Afschaffing inkomstenbelasting

Verder naar Stap 1 van dit opstel:  Het intermediair Basisinkomen (IBi)

Noten:

[1 ]Verslag over de rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa (2010/2039(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0233+0+DOC+XML+V0//NL

[2] In 2011 was het gemiddeld inkomen 33500 euro per jaar. De mediaan was 28400 Euro. In dat jaar lag dus 50% van de inkomens onder de 28400 en 50% erboven.
N.B. in de tabel staat 28,5 bij 2011, dat was ooit 28,7 bij de creatie van dit opstel.
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71511ned&D1=a&D2=a&D3=0&D4=a&VW=T